Tagasi | Näiteid muinsuskaitse eritingimustest | Tellimine

Muinsuskaitse eritingimused


SulevNurme.org

 

Kõigile muinsuskaitsealustele objektidele või objektide kaitsevööndis paiknevatele objektidele tuleb projekti või planeeringu koostamise eelselt teha vastavalt Muinsuskaitseseadusele muinsuskaitse eritingimused. Eritingimused tuleb koostada vastavalt kehtivale korrale: https://www.riigiteataja.ee/akt/108072011026. Muinsuskaitse eritingimuste koostamine võtab aega tavaliselt 3 nädalat, millele lisandub kooskõlastamise aeg ca sõltuvalt Muinsuskaitseameti töökorraldusest 2-4 nädalat.

 

Pargi hoolduskavale eraldi muinsuskaitse eritingimusi ei koostata (saab koostada ajaloolise õiendi).

 

Eritingimusi muinsuskaitsealustele parkidele jt muinsuskaitse all olevatele haljasaladele (sh ajaloolised maastikud) võib koostada maastikuarhitekti ettevalmistusega muinsuskaitse tegevusluba omav isik (Sulev Nurme - muinsuskaitse Ameti tegevusluba VS 137/2004-E).

 

Näiteid muinsuskaitse eritingimustestTellimine

 

| Menüü |


Privaatsustingimused Kasutustingimused | Sitemap

 

Viimati täiendatud: 09 jaanuar 2019

©Sulev Nurme 1997-2019. Kõik õigused kaitstud | All rights reserved