Tagasi | Näiteid hoolduskavadest | Hoolduskava | Kaitsekorralduskava | Tellimine

Pargi hoolduskava


SulevNurme.org

 

Ajalooliste parkide taastamisel või korrastamisel ei ole vajalik teha alati projekti. Pargi elementaarseks korrastamiseks piisab hoolduskavast. Hoolduskavaga määratakse pargi jaoks vajalikud hooldustööd, tööde teostamise spetsiifika, tööde intervall jm. Hoolduskava saab võtta aluseks kaitsealustel parkidel ka hooldustoetuste taotlemiseks. Hoolduskava koostamisel võib lähtuda Keskkonnaameti pargi hoolduskava koostamise juhendi kohaselt. Hoolduskava ülesehitus võib olla viidatud juhendist ka teistsugune või lihtsustatud - oluline on arvestada pargi spetsiifikat ja konteksti ning koostada omaniku jaoks läbimõeldud dokument, mille alusel saab organiseerida hooldustöid ja taotleda hooldustoetust.

 

Hoolduskava ei sobi uusistutuste tegemiseks ja rajatiste ehitamiseks või taastamiseks. Erandina saab ette näha olemasolevate likvideeritavate taimede asemele samal kohal ja samas mahus asendusistutused. Haljastus- ja ehitustööde teostamiseks on vajalik koostada projekt.

 

Avariiliste raietööde, puittaimede hooldustööde, sanitaarraie jms tegemiseks ei ole alati vaja hoolduskava - piisab konsultatsioonist ja kohapeal vajalike tegevuste määratlemisest, raiutavate puude kohapeal ettemärkimisest ning nende tegevuste dokumenteerimisest (eelkõige kaitsealustes parkides). Kaitsealustes parkides on vajalik nende tööde teostamiseks taotleda Keskkonnaameti või/ja Muinsuskaitseameti luba.

 

Näiteid pargi hoolduskavadest | Tellimine

 

| Menüü |

 

Kaitsekorralduskava


SulevNurme.org

 

Kaitsekorralduskava sisu ja vormistus on määratud Looduskaitseseaduse ja kaitsekorralduskava koostamise korra kohaselt. Kaitsekorralduskava on kaitsealuses pargi kaitseväärtuste säilitamiseks vajalike tegevuste planeerimise aluseks. Kaitsekorralduskava koostamise algatab Keskkonnaamet. Kaitsekorralduskava koostatakse 3-10 aastaks.

 

Näiteid kaitsekorralduskavadest | Tellimine


| Menüü |


Privaatsustingimused Kasutustingimused | Sitemap

 

Viimati täiendatud: 09 jaanuar 2019

©Sulev Nurme 1997-2019. Kõik õigused kaitstud | All rights reserved