Tagasi Lähtematerjalid Tööprotsess | Koostaja pädevus Tellimine

Maastikuarhitektuuri projekti sisu ja osad


SulevNurme.org

 

Tavapäraselt koosneb maastikuarhitektuuri projekt järgmistest sisulistest osadest: jalgteed, parkimine, juurdepääsuteed, olemasoleva haljastuse käsitlus, sh raiete hoolduse määramine, uushaljastus, arhitektuursed väikevormid, pargimööbel, veesüsteemid/veekogud jne. Maastikuarhitektuuri projektil võivad olla samuti eriosad (elektrivarustus ja valgustus, turvasüsteemid, arhitektuursed väikevormid, sademevee kanalisatsioon, veevarustus jne). Maastikuarhitektuuri valdkonda kuulub enamuse maastikuga (nii linna- kui maamaastikud) seotud objektide (nt pargid, metsapargid skväärid, tänavad, aiad, spordi- ja matkarajad, spordiväljakud, kalmistud, eraaiad jne) projektide koostamine, sh olemasolevate maastikuga seotud objektide taastamis- ja rekonstrueerimisprojektide koostamine.

 

Projekt koosneb üldjuhul seletuskirjast ning joonistest. Seletuskirjas antakse ülevaade projekti taustast, kirjeldatakse projektlahenduse sisu, esitatakse taimmaterjali ning tööde mahtude koontabelid jm, sõltuvalt konkreetsest objektist ja projekti staadiumist. Joonistega antakse projektlahendus graafiliselt. Projekti juurde kuulub ka kokkuleppel orienteeruva ehituseelarve arvutus ning hooldustööde kirjeldus. Projekt peab olema vormistatud Ehitusseadustiku (kaitsealustel objektidel ka Muinsuskaitseseaduse ja Looduskaitseseaduse), hea projekteerimistava ning standardite kohaselt.

 

Haljastusprojektiga lahendatakse ainult välisruumi haljastus. Projekti mahus näidatakse olemasoleva haljastuse hooldus ja raied, uue haljastuse asendiplaaniline paiknemine, mahud ning nõuded istutus- ja hooldustöödeks. Haljastusprojekt vormistatakse sarnaselt mistahes muu ehitusprojektiga.

 

Vanade parkide ja aedade taastamisprojektid (rekonstrueerimis- ja restaureerimisprojektid) on spetsiifilised projektid, millega lahendatakse ajaloolise haljasala taastamine. Vormistatakse sarnaselt mistahes muu ehitusprojektiga. Kaitsealustel objektidel on vajalik üldjuhul muinsuskaitse eritingimuste olemasolu või tuleb need projekteerimise eelselt koostada. Projekte ja eritingimusi muinsuskaitsealustele parkidele jt muinsuskaitse all olevatele haljasaladele (sh ajaloolised maastikud) võib koostada maastikuarhitekti ettevalmistusega muinsuskaitse tegevusluba omav isik (Sulev Nurme - muinsuskaitse Ameti tegevusluba VS 137/2004-E).

 

Tagasi | Galerii | Näiteid avalike alade projektidest Tellimine

| Menüü |

 

Lähtematerjalid


SulevNurme.org

 

Projekti koostamiseks on vajalik:

  • omavalitsuse poolt väljastatud projekteerimistingimused (sisaldavad lähteülesannet või on lähteülesanne antud eraldi)

  • erandkorras ka võrguvaldajate poolt eraldi väljastatud projekteerimistingimused;

  • aktuaalne digitaalne geodeetiline alusplaan dwg või dgn formaadis (lubatav vanus sõltub omavalitsusest, kuid üldjuhul mitte koostatud mitte varem kui 2 aastat enne projekteerimistöid) täpsusega vähemalt 1: 500;

  • muud alusuuringud, mis tulenevad objekti kaitsekorrast või plaanitavate tööde spetsiifikast (nt geoloogiline uuring, dendroloogiline uuring, taimestiku uuringud jne).

Rasterkujul (või paberil) alusplaanile saab teha erandkorral vaid eskiisi. Kui digialus puudub, tuleb see mõõta või mõõdistus tellida projekti koostamisega koos. Alusuuringud ning eeltööd võib teha projekteerimiseelselt eraldiseisvate töödena või koos projekteerimisega (kui projekteerijal on vastav pädevus või projekteerija organiseerib vajalikud alltöövõtud).

 

Tagasi | Galerii | Näiteid avalike alade projektidest Tellimine

| Menüü |

 

Tööprotsess


SulevNurme.org

 

Töö algab tutvumisest projektalaga ning alusplaani täpsustamisest, vajadusel ka täiendavast mõõtmisest või kogu maa-ala mõõdistamisest (viimane eraldi kokkuleppel). Edasi luuakse ideekavand, visioon põhirõhuga ruumilisel struktuuril ning kujunduslikel võtmedetailidel, mis kooskõlastatakse kindlasti tellijaga ja vajadusel ka teiste asjast huvitatud osapooltega (kaablite ja torustike haldajad, riigiametid, kohalik omavalitsus jne). Seejärel koostatakse vastavalt kokkuleppele projekt eelnevalt kokkulepitud staadiumis (eskiis, eelprojekt, põhiprojekt, tööprojekt). Kaitsealustel objektidel saab üldjuhul ehitusluba taotleda põhi - või tööprojekti staadiumis tehtud töödele. Eskiisiga antakse põhimõtteline lahendus kujundusele ning haljastusele - eskiisi järgi ehitada ei saa. Enamasti piisab maastikuarhitektuuri lahenduseks põhiprojektist. Spetsiifilisi tarindeid võib olla vajalik lahendada tööprojekti staadiumis.

 

Valmis projekt kooskõlastatakse vajalike osapooltega (sätestatud projekteerimistingimustes), et see oleks kõlbulik ehitusloa taotlemiseks. Projekt vormistatakse Ehitusregistrisse kandmiseks sobivas digiformaadis. Kokkuleppel tellijaga sisestatakse projekt Ehitusregistrisse.

 

Tagasi | Galerii | Näiteid avalike alade projektidest Tellimine

| Menüü |

 

Maastikuarhitektuuri projekti koostaja pädevus


SulevNurme.org

 

Maastikuarhitektuuri projekte võib koostada magistrikraadiga maastikuarhitekt. 2013. a hakati välja andma maastikuarhitekti kutsetunnistusi. Kutsetunnistus on tähtsaimaks maastikuarhitekti pädevuse näitajaks. 3 a bakalaureuseharidus, lõpetamata kõrgharidus maastikuarhitektuuri erialal ega kutseharidus maastikuarhitektuuri valdkonnas ei anna vajalikku pädevust. Allkirjaõiguslik on üldjuhul kutsetunnistust omav maastikuarhitekt. Projekti eriosade (insenerlahendused) koostamiseks peab olema töösse kaasatud vastava pädevusega spetsialistid.

Muinsuskaitsealuste parkide hoolduskavade ja projektide koostamiseks peab olema Muinsuskaitseameti tegevusluba. Vt ka maastikuarhitektuuri tegevusvaldkonnad (EMAL).
 

Sulev Nurme:

 

Tagasi | Galerii | Näiteid avalike alade projektidest Tellimine

| Menüü |


Privaatsustingimused Kasutustingimused | Sitemap

 

Viimati täiendatud: 09 jaanuar 2019

©Sulev Nurme 1997-2019. Kõik õigused kaitstud | All rights reserved