Tagasi AVALEHELE Näiteid projektidest  | Tööprotsess, LÄHTEDOKUMendid Tellimine

 

Pargiprojektid | Restaureerimisprojektid | Haljastusprojektid | Eraaedade projektid | Hoolduskavad | Dendrohinnangud | Uuringud | Eritingimused | Järelvalve | Konsultatsioonid

 

Mis on maastikuarhitektuuri ehk välisruumi projekt?


SulevNurme.org

 

Maastikuarhitektuuri projekt on eraldiseisev ehitusprojekt või mõne suurema ehitusprojekti eriosa, mis koostatakse mistahes mingi kokkulepitud maa-ala ruumiliseks lahendamiseks. Maastikuarhitektuuri projekt ei ole samastatav haljastusprojektiga, kuigi haljastus on enamasti üks maastikuarhitektuurse projekti osadest. Maastikuarhitektuursel projekteerimisel lähtutakse Ehitusseadustikust ja valdkonda reguleerivatest standarditest (näiteks EVS 932:2017, EVS 907:2010 jt). Maastikuarhitektuuri projekte võib koostada kutsetunnistusega maastikuarhitekt. Alljärgnevalt leiab infot maastikuarhitektuuri valdkonna projektidest...

 

Galerii | Näiteid töödest | Tellimine

Pargiprojektid | Restaureerimisprojektid | Haljastusprojektid | Eraaedade projektid | Hoolduskavad | Dendrohinnangud | Uuringud | Eritingimused | Järelvalve | Konsultatsioonid

 

| Menüü |

 

Avalike parkide ja aedade projektid


SulevNurme.org

 

Avalike alade maastikuarhitektuuri projektide hulka kuuluvad väljakute, parkide ja aedade projektid, mängu- ja spordiväljakute, matkaradade, tänavahaljastuse, maanteehaljastuse, kalmistute, katusaedade projektid jne. Maastikuarhitekti tegevusvaldkondadest vt täpsemalt: Landscape Institute (London) koostatud "The Guide to Clients". Avaliku ala maastikuarhitektuuri projekt on ehitusprojekt, mille alusel saab teostada ehitustööd, hinnata ehitusmaksumust, teostada järelvalvet jne.

 

 

Galerii | Näiteid avalike alade projektidest Tellimine  

Restaureerimisprojektid | Haljastusprojektid | Eraaedade projektid | Hoolduskavad | Dendrohinnangud | Uuringud | Eritingimused | Järelvalve | Konsultatsioonid

 

| Menüü |

 

Kaitsealuste vanade parkide ja aedade taastamisprojektid


SulevNurme.org

 

Vanade parkide ja aedade taastamisprojektid (rekonstrueerimis- ja restaureerimisprojektid) on spetsiifilised projektid, millega lahendatakse ajaloolise haljasala taastamine. Projektlahenduse leidmisel tuleb lisaks tavapärasele projekteerimise heale tavale ja regulatsioonidele arvestada ajaloolise kompositsiooniga, mistõttu vajalik on teha ajaloolisest kontekstist lähtuv ruumianalüüs. Enamasti on vajalik teha ka puistu dendroloogiline hinnang ja määrata esmased puistu hooldustööd. Projekt vormistatakse sarnaselt mistahes muu ehitusprojektiga, kuid arvestada tulem Muinsuskaitseseadusest või/ja Looduskaitseseadusest tulenevaid lisanõudeid. Muinsuskaitselised kitsendused seatakse muinsuskaitse eritingimustega. Eritingimused väljastab Muinsuskaitseamet.

 

Projekte muinsuskaitsealustele parkidele jt muinsuskaitse all olevatele haljasaladele (sh ajaloolised maastikud) võib koostada maastikuarhitekti ettevalmistusega muinsuskaitse tegevusluba omav isik.

 

 

Galerii | Näiteid ajalooliste parkide rekonstrueerimisprojektidest | Tellimine  

Pargiprojektid | Haljastusprojektid | Eraaedade projektid | Hoolduskavad | Dendrohinnangud | Uuringud | Eritingimused | Järelvalve | Konsultatsioonid

 

| Menüü |

 

Haljastusprojektid


SulevNurme.org

 

Haljastusprojektiga lahendatakse ainult välisruumi haljastuse osa. Projekti mahus näidatakse:

 • olemasoleva haljastuse hooldus ja raied;

 • uue haljastuse asendiplaaniline paiknemine;

 • istutustööde mahud;

 • nõuded istutus- ja hooldustöödeks.

Haljastusprojekt vormistatakse sarnaselt mistahes muu ehitusprojektiga eraldiseisvalt või projekti osana.

Juhul, kui haljastusprojekt peab lahendama ka haljastuse paiknemise asendiplaani osa (st ei määra ainult liike), peab projekti koostajal (vähemalt avaliku ruumi projektidel) olema maastikuarhitekti kutse või maastikuarhitektuuri kõrgharidus.

 

 

 

Galerii | Näiteid haljastusprojektidest | Tellimine  

Pargiprojektid | Restaureerimisprojektid | Eraaedade projektid | Hoolduskavad | Dendrohinnangud | Uuringud | Eritingimused | Järelvalve | Konsultatsioonid

 

| Menüü |

 

Eraaedade ja korterelamuaedade projektid


SulevNurme.org

Rasmus Kurmi foto

 

Koduaed peegeldab omanikku. Isikupärase, ilusa, mugava ja hubase aia kujundamiseks on vajalik eelkõige läbimõeldud kavandi olemasolu. Selleks, et teha investeering oma aia rajamiseks või korda tegemiseks, on vajalik kvaliteetne visioon ja ehitamiseks sellekohaselt koostatud projekt. Hea projekti järgi on võimalik planeerida töid, hinnata eelarvet ning paika panna tegevuste järjekord, et poleks vaja teha asju ümber mitu korda. Samuti peaks koduaia projektist selguma tulevase hoolduse mahud ning vajadus. Projekt peaks andma edasi, milliseks aed aastate jooksul kujuneb.

 

Loe eraaedade kujundusprojektidest lähemalt...

 

 

Galerii | Näiteid eraaedade projektidestTellimine

Pargiprojektid | Restaureerimisprojektid | Haljastusprojektid | Hoolduskavad | Dendrohinnangud | Uuringud | Eritingimused | Järelvalve | Konsultatsioonid

 

| Menüü |

 

Hoolduskavad, kaitsekorralduskavad


SulevNurme.org

 

Ajaloolise pargi elementaarseks korrastamiseks piisab Keskkonnaameti pargi hoolduskava koostamise juhendi kohaselt koostatud hoolduskavast. Hoolduskavaga määratakse pargi jaoks vajalikud hooldustööd, tööde teostamise spetsiifika, tööde intervall jm. Hoolduskava koostatakse 3-10 aastaks. Hoolduskava saab võtta aluseks kaitsealustel parkidel ka hooldustoetuste taotlemiseks. Hoolduskava ülesehitus võib olla viidatud juhendist ka teistsugune või lihtsustatud. Avariiliste raietööde, puittaimede hooldustööde tegemiseks ei ole vaja hoolduskava - piisab konsultatsioonist ja vajadusel kohapeal vajalike tegevuste määratlemisest. Kaitsealustes parkides on vajalik nende tööde teostamiseks taotleda Keskkonnaameti või/ja Muinsuskaitseameti luba.

 

Hoolduskava ei sobi uusistutuste tegemiseks ja rajatiste ehitamiseks või taastamiseks. Haljastus- ja ehitustööde teostamiseks on vajalik koostada projekt.

 

Kaitsekorralduskava sisu ja vormistus on määratud Looduskaitseseaduse ja kaitsekorralduskava koostamise korra kohaselt. Kaitsekorralduskava on kaitsealuses pargi kaitseväärtuste säilitamiseks vajalike tegevuste planeerimise aluseks. Kaitsekorralduskava koostamise algatab Keskkonnaamet. Kaitsekorralduskava koostatakse 3-10 aastaks.

 

Galerii | Näiteid hoolduskavadest | Näiteid kaitsekorralduskavadest | Tellimine

Pargiprojektid | Restaureerimisprojektid | Haljastusprojektid | Eraaedade projektid | Dendrohinnangud | Uuringud | Eritingimused | Järelvalve | Konsultatsioonid

 

| Menüü |

 

Dendroloogilised hinnangud ja inventuurid


SulevNurme.org

 

Puistu inventeerimine on vajalik, kui planeeringu- või projektalal kasvab puid-põõsaid. Puistu inventuuri vajaduse määrab üldjuhul omavalitsus. Hinnang peab olema tehtud aktsepteeritava metoodika kohaselt ja omavalitsuse regulatsioonile vastavalt (vt nt Tallinnas kehtiv kord). Soovitatav on puistu hinnang teha enne planeeringu või projekti koostamist.

 

Puistu hinnang peab olema digitaalne (vajadusel antakse välja ka paberil), tehtud planeeringu koostamisel või projekteerimisel kasutatavale aktuaalsele geodeetilisele alusplaanile. Sõltuvalt olukorrast võib hinnang olla koostatud üksikpuudena või puistuosadena (eraldistena) või kombineeritult. Puistuosadena tehakse üldjuhul metsad/metsalaadsed puistud või umbekasvanud pargid jm alad, kus üksikpuudena hindamine on võimatu või ei anna tulemust. Linnahaljasaladel tuleb teha hindamine üksikpuudena. Üksikpuudena inventuuri jaoks on vajalik aktuaalne digitaalne geoalus täpsusega vähemalt 1:500, millel kajastuvad puud alates rinnasdiameetrist 6cm ja põõsad. Metsal, võsa- ja põõsamassiividel peab geoalusel kajastuma nende välispiir.

Võimalik on ka konsultatsioon ja raiutavate või hooldust vajavate puude märkimine objektil.

 

Galerii | Näiteid avalike alade projektidest Tellimine

Pargiprojektid | Restaureerimisprojektid | Haljastusprojektid | Eraaedade projektid | Hoolduskavad | Uuringud | Eritingimused | Järelvalve | Konsultatsioonid

 

| Menüü |

 

Maastiku-uuringud, maastikuanalüüs, geobotaanilised analüüsid


SulevNurme.org

 

Sõltuvalt olukorrast võib olla vajalik teha:

 • pargi alustaimestiku (rohustu) inventuure ja uuringuid;

 • hinnata kavandatud rajatise, protsessi vms mõju objekti taimestikule;

 • hinnata kavandatud rajatise, protsessi vms mõju naabruskonna taimestikule;

 • hinnata kavandatud rajatise, protsessi vms mõju miljöösse/maastikku;

 • kaitsealuste liikide, koosluste ja vääriselupaikade määramine;

 • patogeenide ja invasiivsete liikide määramine.

 

Eriuuringute juurde kaasatakse lisaks maastikuarhitektile vastavad spetsialistid (botaanikud, ökoloogid, mükoloogid jne). Kõigi eriuuringute puhul on vajalik tellitavate uuringute otstarbekust kaaluda ja täpse sisu konsulteerida spetsialistiga, et mitte teha kulutusi antud situatsioonis ebavajalikele asjadele.

 

Galerii | Näiteid maastiku-uuringutest Tellimine

Pargiprojektid | Restaureerimisprojektid | Haljastusprojektid | Eraaedade projektid | Hoolduskavad | Dendrohinnangud | Eritingimused | Järelvalve | Konsultatsioonid

 

| Menüü |

 

Muinsuskaitse eritingimused


SulevNurme.org

 

Kõigile muinsuskaitsealustele objektidele või objektide kaitsevööndis paiknevatele objektidele tuleb projekti või planeeringu koostamise eelselt teha vastavalt Muinsuskaitseseadusele muinsuskaitse eritingimused. Eritingimused tuleb koostada vastavalt kehtivale korrale: https://www.riigiteataja.ee/akt/123032015128. Eritingimused väljastab Muinsuskaitseamet. Eritingimuste koostamiseks vajalikud eeluuringud muinsuskaitsealustele parkidele jt muinsuskaitse all olevatele haljasaladele (sh ajaloolised maastikud) võib koostada maastikuarhitekti ettevalmistusega muinsuskaitse tegevusluba omav isik.

 

Galerii | Näiteid muinsuskaitse eritingimustest (koostatud kuni 2019. a -ni kehtinud Muinsuskaitseseaduse kohaselt) Tellimine

Pargiprojektid | Restaureerimisprojektid | Haljastusprojektid | Eraaedade projektid | Hoolduskavad | Dendrohinnangud | Uuringud | Järelvalve | Konsultatsioonid

 

| Menüü |

 

Järelvalve


SulevNurme.org

 

Maastikuehitustööde järelvalve ja muinsuskaitse järelvalve, samuti autorijärelvalve on tasuline. Ühekordne järelvalve kord objektil on aja- ja transpordikulu põhine (orienteeruvalt 50 eurot/tund + transpordikulu 30 senti/km). Järelvalve saab kokku leppida ka perioodiks, sellisel juhul on hind kokkuleppel perioodipõhine.

 

Järelvalvet maastikuehituse-, restaureerimis- ja rekonstrueerimistöödele muinsuskaitsealustes parkides jt muinsuskaitse all olevatel haljasaladel (sh ajaloolised maastikud) võib koostada maastikuarhitekti ettevalmistusega muinsuskaitse tegevusluba omav isik.

 

Galerii | Näiteid avalike alade projektidest Tellimine

Pargiprojektid | Restaureerimisprojektid | Haljastusprojektid | Eraaedade projektid | Hoolduskavad | Dendrohinnangud | Uuringud | Eritingimused | Konsultatsioonid

 

| Menüü |

 

Konsultatsioonid ja eksperthinnangud


SulevNurme.org

 

Aia, pargi vm haljasala projekteerimise, taastamise, hindamise, hoolduse vm haljasala majandamisega seotud küsimuse lahendamiseks on võimalik tellida konsultatsioon.  Konsultatsioon objektil on tasuline, orienteeruvalt 50 eurot/tund. Kui objekt asub Tartust kaugemal kui 30 km, lisandub transpordikulu edasi-tagasi 30 senti/km. Tasumine toimub peale teenuse tegemist esitatava arve alusel. Konsultatsioon juhul, kui sellele järgneb hilisem töö tellimine samal objektil, on tasuta. Hinnapakkumise koostamine on juhul, kui sellega ei kaasne eskiisi või kontseptsiooni koostamist, tasuta. Eskiisi koostamine hinnapakkumise osana on tasuline, hind kokkuleppel. Hinnangulise ehitustööde mahtude ja maksumuse arvutus on tasuline, hind eelpool antud tunnihinna alusel.

 

Maastikarhitektuursete eksperthinnangute tasu on kokkuleppel. Hind sõltub töö mahust ja töö keerukusest. Arvestuse aluseks on tunni, päeva või nädala põhine töötasu koos sellega seotud maksudega, kulud transpordile, sidevahenditele, materjalidele, kooskõlastamistele jm-le ning ettevõtte üldkulu.

 

Galerii | Tellimine

Pargiprojektid | Restaureerimisprojektid | Haljastusprojektid | Eraaedade projektid | Hoolduskavad | Dendrohinnangud | Uuringud | Eritingimused | Järelvalve

 

| Menüü |

 

Töö tellimine


SulevNurme.org

 

Hinnapakkumise küsimiseks, töö tellimiseks või konsultatsiooniks helistage tel 5340 1463, 742 0218 või saatke e-mail info[ät]sulevnurme.ee. Esialgse hinnapakkumise tegemiseks täpsustage, mis tüüpi tööd tellida on vaja (st projekt, uuring jne) ning lisage alljärgnev info:

 • ala suurus või katastriüksuse nr;

 • olemasolul geoalus või asendiskeem;

 • lähteülesanne.

Vajadusel on võimalik hinnapakkumise koostamise eelselt pakkuda tasuta abi ja konsultatsiooni lähteülesande täpsustamiseks. Pakkumise täpsustamiseks saab teha ka pakkumise eelse konsultatsiooni objektil. Objektidel, mis asuvad Tartust kaugemal kui 30 km, on konsultatsioon objektil tasuline.

 

Võimalik on teenust pakkuda koos maamõõdutööde, arhitektuurse projekteerimise ja tehnovõrkude, sh välisvalgustuse projekteerimisega.  

 

Kontaktid | Tööprotsess

Pargiprojektid | Restaureerimisprojektid | Haljastusprojektid | Eraaedade projektid | Hoolduskavad | Dendrohinnangud | Uuringud | Eritingimused | Järelvalve | Konsultatsioonid

 

| Menüü |

 

Tööprotsess, lähtedokumendid


SulevNurme.org

 

Projekti koostamiseks on vajalik:

 • omavalitsuse poolt väljastatud projekteerimistingimused (sisaldavad lähteülesannet või on lähteülesanne antud eraldi);

 • erandkorras ka võrguvaldajate poolt eraldi väljastatud projekteerimistingimused;

 • aktuaalne digitaalne geodeetiline alusplaan dwg või dgn formaadis (lubatav vanus sõltub omavalitsusest, kuid üldjuhul mitte koostatud mitte varem kui 2 aastat enne projekteerimistöid);

 • muud alusuuringud, mis tulenevad objekti kaitsekorrast või plaanitavate tööde spetsiifikast (nt geoloogiline uuring, dendroloogiline uuring, taimestiku uuringud jne).

Kui digitaalne geoalus puudub, tuleb see mõõta või mõõdistus tellida projekti koostamisega koos. Alusuuringud ning eeltööd võib teha projekteerimiseelselt eraldiseisvate töödena või koos projekteerimisega (kui projekteerijal on vastav pädevus või projekteerija organiseerib vajalikud alltöövõtud). Erandkorras on võimalik kontseptsioon või eskiis koostada ka Maa-ameti kaardiserveri materjale kasutades.

 

Töö algab tutvumisest projektalaga ning alusplaani täpsustamisest, vajadusel ka täiendavast mõõtmisest või kogu maa-ala mõõdistamisest (viimane eraldi kokkuleppel). Edasi luuakse ideekavand, visioon põhirõhuga ruumilisel struktuuril ning kujunduslikel võtmedetailidel, mis kooskõlastatakse kindlasti tellijaga ja vajadusel ka teiste asjast huvitatud osapooltega (kaablite ja torustike haldajad, riigiametid, kohalik omavalitsus jne). Seejärel koostatakse vastavalt kokkuleppele projekt eelnevalt kokkulepitud staadiumis (eskiis, eelprojekt, põhiprojekt, tööprojekt). Kaitsealustel objektidel saab üldjuhul ehitusluba taotleda põhi - või tööprojekti staadiumis tehtud töödele.

 

Eskiisiga antakse põhimõtteline lahendus kujundusele ning haljastusele - eskiisi järgi ehitada ei saa. Enamasti piisab maastikuarhitektuuri lahenduseks põhiprojektist. Spetsiifilisi tarindeid võib olla vajalik lahendada tööprojekti staadiumis.

 

Valmis projekt kooskõlastatakse vajalike osapooltega (sätestatud projekteerimistingimustes), et see oleks kõlbulik ehitusloa taotlemiseks. Projekt vormistatakse Ehitusregistrisse kandmiseks sobivas digiformaadis. Kokkuleppel tellijaga sisestatakse projekt ka Ehitusregistrisse.

 

Maastikuarhitektuuri projekte võib koostada maastikuarhitekti kutset omav spetsialist.

 

Sulev Nurme:

 

Galerii | Tellimine

Pargiprojektid | Restaureerimisprojektid | Haljastusprojektid | Eraaedade projektid | Hoolduskavad | Dendrohinnangud | Uuringud | Eritingimused | Järelvalve | Konsultatsioonid

 

| Menüü |

 


Privaatsustingimused Kasutustingimused | Sitemap

 

Viimati täiendatud: 02 november 2019

©Sulev Nurme 1997-2019. Kõik õigused kaitstud | All rights reserved