Maastikuarhitektuuri teenused

Sulev Nurme - maastikuarhitekt

TeENUSTE NIMEKIRI | TööDE Tellimine | SULEV NURME

Maastikuarhitektuuri projektid ja uuringud

Projektid ja uuringud


SulevNurme.org

Sulev Nurme:

 

MAASTIKUARHITEKTUURI TEENUSED

GALERII | PORTFOLIO | TELLIMINE 

 

| Menüü |

 

Avalike parkide ja aedade projektid

Avalike parkide ja aedade projektid


SulevNurme.org

Avalike alade maastikuarhitektuuri projektide hulka kuuluvad väljakute, parkide ja aedade projektid, mängu- ja spordiväljakute, matkaradade, tänavahaljastuse, maanteehaljastuse, kalmistute, katusaedade projektid jne.  Avaliku ala maastikuarhitektuuri projekt on ehitusprojekt, mille alusel saab teostada ehitustööd, hinnata ehitusmaksumust, teostada järelevalvet jne.

 

Maastikuarhitektuuri projekt on eraldiseisev ehitusprojekt või mõne suurema ehitusprojekti eriosa, mis koostatakse mistahes mingi kokkulepitud maa-ala ruumiliseks lahendamiseks. Maastikuarhitektuuri projekt ei ole samastatav haljastusprojektiga, kuigi haljastus on enamasti üks maastikuarhitektuurse projekti osadest. Maastikuarhitektuursel projekteerimisel lähtutakse Ehitusseadustikust ja valdkonda reguleerivatest standarditest (näiteks EVS 932:2017, EVS 907:2010 jt). Maastikuarhitektuuri projekte võib koostada kutsetunnistusega maastikuarhitekt.  

 

Maastikuarhitekti tegevusvaldkondadest vt täpsemalt: Landscape Institute (London) koostatud "The Guide to Clients".

 

VALMIS EHITATUD AVALIKE ALADE PROJEKTE...

 

NÄITEID AVALIKE HALJASALADE PROJEKTIDEST...

 

GALERII | PORTFOLIO | TELLIMINE 

 

Restaureerimisprojektid | Haljastusprojektid | Eraaedade projektid | Hoolduskavad | Dendrohinnangud | Uuringud | Ajalooliste parkide uuringud | Järelevalve | Konsultatsioonid | Visualiseeringud

 

| Menüü |

 

Kaitsealuste vanade (ajalooliste) parkide ja aedade taastamisprojektid

Kaitsealuste vanade (ajalooliste) parkide ja aedade taastamisprojektid


SulevNurme.org

Vanade parkide ja aedade taastamisprojektid (rekonstrueerimis- ja restaureerimisprojektid) on projektid, millega lahendatakse ajaloolise haljasala taastamine. Projektlahenduse leidmisel tuleb lisaks tavapärasele projekteerimise heale tavale ja regulatsioonidele arvestada ajaloolise kompositsiooniga, mistõttu vajalik on teha ajaloolisest kontekstist lähtuv ruumianalüüs, arvestada Veneetsia harta ja Firenze hartast tulenevat head restaureerimistava. Enamasti on vajalik teha ka puistu dendroloogiline hinnang ja määrata esmased puistu hooldustööd. Projekt vormistatakse sarnaselt mistahes muu ehitusprojektiga, kuid arvestada tulem Muinsuskaitseseadusest või/ja Looduskaitseseadusest tulenevaid lisanõudeid. Muinsuskaitselised kitsendused seatakse muinsuskaitse eritingimustega. Eritingimused väljastab Muinsuskaitseamet.

 

Projekte muinsuskaitsealustele parkidele jt muinsuskaitse all olevatele haljasaladele (sh ajaloolised maastikud) võib koostada maastikuarhitekti ettevalmistusega muinsuskaitse tegevusluba omav isik.

 

NÄITEID PROJEKTIKOHASELT TAASTATUD VANADEST AEDADEST-PARKIDEST...

 

Näiteid VANADE parkide-aedade rekonstrueerimisprojektidest...

 

GALERII | PORTFOLIO | TELLIMINE 

 

Restaureerimisprojektid | Haljastusprojektid | Eraaedade projektid | Hoolduskavad | Dendrohinnangud | Uuringud | Ajalooliste parkide uuringud | Järelevalve | Konsultatsioonid | Visualiseeringud

 

| Menüü |

 

Haljastusprojektid

Haljastusprojektid


SulevNurme.org

Haljastusprojektiga lahendatakse ainult välisruumi haljastuse osa. Projekti mahus näidatakse:

 • olemasoleva haljastuse hooldus ja raied;

 • uue haljastuse asendiplaaniline paiknemine;

 • istutustööde mahud;

 • nõuded istutus- ja hooldustöödeks.

Haljastusprojekt vormistatakse sarnaselt mistahes muu ehitusprojektiga eraldiseisvalt või projekti osana.

 

VALMIS EHITATUD PROJEKTE...

 

Näiteid avalIke alade haljastusprojektidest...

 

GALERII | PORTFOLIO | TELLIMINE 

 

Restaureerimisprojektid | Haljastusprojektid | Eraaedade projektid | Hoolduskavad | Dendrohinnangud | Uuringud | Ajalooliste parkide uuringud | Järelevalve | Konsultatsioonid | Visualiseeringud

 

| Menüü |

 

Eraaedade ja korterelamuaedade projektid

Eraaedade ja korterelamuaedade projektid


SulevNurme.org

Koduaia projekt on ehitusprojekt, mille järgi saab ettekujutuse tulevasest aiaruumist, saab hinnata ehitusmaksumust (projket peab olema tasemel, mis soovi korral võimaldab võtta ettevõtetelt hinnapakkumised ehituseks), aia valmis ehitada ning korraldada ka edasise hoolduse.  Loe eraaedade kujundusprojektidest lähemalt siit...

 

Valmis ehitatud projekte...

 

NÄITEID ERAAEDADE PROJEKTIDEST...

 

NÄITEID KORTERELAMUTE AEDADE JA  ELAMUALADE HALJASALADE PROJEKTIDEST

 

GALERII | PORTFOLIO | TELLIMINE 

 

Restaureerimisprojektid | Haljastusprojektid | Eraaedade projektid | Hoolduskavad | Dendrohinnangud | Uuringud | Ajalooliste parkide uuringud | Järelevalve | Konsultatsioonid | Visualiseeringud

 

| Menüü |

 

Hoolduskavad, kaitsekorralduskavad

Hoolduskavad, kaitsekorralduskavad


SulevNurme.org

Ajaloolise pargi elementaarseks korrastamiseks piisab Keskkonnaameti pargi hoolduskava koostamise juhendi kohaselt koostatud hoolduskavast. Hoolduskavaga määratakse pargi jaoks vajalikud hooldustööd, tööde teostamise spetsiifika, tööde intervall jm. Hoolduskava koostatakse 3-10 aastaks. Hoolduskava saab võtta aluseks kaitsealustel parkidel ka hooldustoetuste taotlemiseks. Hoolduskava ülesehitus võib olla viidatud juhendist ka teistsugune või lihtsustatud. Avariiliste raietööde, puittaimede hooldustööde tegemiseks ei ole vaja hoolduskava - piisab konsultatsioonist ja vajadusel kohapeal vajalike tegevuste määratlemisest. Kaitsealustes parkides on vajalik nende tööde teostamiseks taotleda Keskkonnaameti või/ja Muinsuskaitseameti luba.

 

Hoolduskava ei sobi uusistutuste tegemiseks ja rajatiste ehitamiseks või taastamiseks. Haljastus- ja ehitustööde teostamiseks on vajalik koostada projekt.

 

Kaitsekorralduskava sisu ja vormistus on määratud Looduskaitseseaduse ja kaitsekorralduskava koostamise korra kohaselt. Kaitsekorralduskava on kaitsealuses pargi kaitseväärtuste säilitamiseks vajalike tegevuste planeerimise aluseks. Kaitsekorralduskava koostamise algatab Keskkonnaamet. Kaitsekorralduskava koostatakse 3-10 aastaks.

 

Näiteid hoolduskavadest...

 

 

GALERII | PORTFOLIO | TELLIMINE 

 

Restaureerimisprojektid | Haljastusprojektid | Eraaedade projektid | Hoolduskavad | Dendrohinnangud | Uuringud | Ajalooliste parkide uuringud | Järelevalve | Konsultatsioonid | Visualiseeringud

 

| Menüü |

 

Dendroloogilised hinnangud ja inventuurid, ohtlike puude hindamine

Dendroloogilised hinnangud ja inventuurid, ohtlike puude hindamine


SulevNurme.org

Puistu inventuuri vajaduse määrab üldjuhul omavalitsus. Hinnang peab olema tehtud aktsepteeritava metoodika kohaselt ja omavalitsuse regulatsioonile vastavalt (vt nt Tallinnas kehtiv kord). Üksikpuudena tehtava inventuuri jaoks on vajalik aktuaalne digitaalne geoalus täpsusega vähemalt 1:500, millel kajastuvad puud alates rinnasdiameetrist 6 (8) cm ja põõsad. Metsal, võsa- ja põõsamassiividel peab geoalusel kajastuma vähemalt kõlvikute välispiir. Probleemsete puude hindamiseks on võimalik ka konsultatsioon kohapeal, sh raiutavate või hooldust vajavate puude märkimine objektil.

 

Näiteid dendroloogiliste inventuuride ARUANNETEST...

 

 

GALERII | PORTFOLIO | TELLIMINE 

 

Restaureerimisprojektid | Haljastusprojektid | Eraaedade projektid | Hoolduskavad | Dendrohinnangud | Uuringud | Ajalooliste parkide uuringud | Järelevalve | Konsultatsioonid | Visualiseeringud

 

| Menüü |

 

Maastiku-uuringud, maastikuanalüüs, geobotaanilised analüüsid

Maastiku-uuringud, maastikuanalüüs, geobotaanilised analüüsid


SulevNurme.org

Maastikuarhitektuuri projektide, planeeringute tegemiseks võib olla vaja mitmesuguseid taimestikuga seotud eeluuringuid:

 • pargi alustaimestiku (rohustu) inventuure ja uuringuid;

 • hinnata kavandatud rajatise, protsessi vms mõju objekti taimestikule;

 • hinnata kavandatud rajatise, protsessi vms mõju naabruskonna taimestikule;

 • hinnata kavandatud rajatise, protsessi vms mõju miljöösse/maastikku;

 • kaitsealuste liikide, koosluste ja vääriselupaikade määramine;

 • patogeenide ja invasiivsete liikide määramine;

 • jne, jne...

 

Eriuuringute juurde kaasatakse lisaks maastikuarhitektile vastavad spetsialistid (botaanikud, ökoloogid, mükoloogid jne). Kõigi eriuuringute puhul on vajalik tellitavate uuringute otstarbekust kaaluda ja täpse sisu konsulteerida spetsialistiga, et mitte teha kulutusi antud situatsioonis ebavajalikele asjadele.

 

Näiteid maastikuuringutest...

 

GALERII | PORTFOLIO | TELLIMINE 

 

Restaureerimisprojektid | Haljastusprojektid | Eraaedade projektid | Hoolduskavad | Dendrohinnangud | Uuringud | Ajalooliste parkide uuringud | Järelevalve | Konsultatsioonid | Visualiseeringud

 

| Menüü |

 

Vanade parkide uurimine, ajalooliste õiendite koostamine

Vanade parkide uurimine, ajalooliste õiendite ja muinsuskaitse eritingimuste koostamine


SulevNurme.org

Kõigile muinsuskaitsealustele objektidele või objektide kaitsevööndis paiknevatele objektidele tuleb projekti või planeeringu koostamise eelselt teha vastavalt Muinsuskaitseseadusele muinsuskaitse eritingimused. Eritingimused tuleb koostada vastavalt kehtivale korrale: https://www.riigiteataja.ee/akt/123032015128. Eritingimused väljastab Muinsuskaitseamet. Eritingimuste jaoks vanale pargile on lähtealluseks ajaloolise pargiruumi analüüs.  Eritingimuste koostamiseks vajalikud eeluuringud muinsuskaitsealustele parkidele jt muinsuskaitse all olevatele haljasaladele (sh ajaloolised maastikud) võib koostada maastikuarhitekti ettevalmistusega muinsuskaitse tegevusluba omav spetsialist.

 

Näiteid muinsuskaitse eritingimustest

 

GALERII | PORTFOLIO | TELLIMINE 

 

Restaureerimisprojektid | Haljastusprojektid | Eraaedade projektid | Hoolduskavad | Dendrohinnangud | Uuringud | Ajalooliste parkide uuringud | Järelevalve | Konsultatsioonid | Visualiseeringud

 

| Menüü |

 

Järelevalve

Järelevalve


SulevNurme.org

Maastikuehitustööde järelvalve ja muinsuskaitse järelvalve, samuti autorijärelvalve on tasuline. Ühekordne järelvalve kord objektil on aja- ja transpordikulu põhine (vt hinnastamise põhimõtet). Järelvalve saab kokku leppida ka perioodiks, sellisel juhul on hind kokkuleppel perioodipõhine.

 

Järelvalvet maastikuehituse-, restaureerimis- ja rekonstrueerimistöödele muinsuskaitsealustes parkides jt muinsuskaitse all olevatel haljasaladel (sh ajaloolised maastikud) võib koostada maastikuarhitekti ettevalmistusega muinsuskaitse tegevusluba omav spetsialist.

 

 

GALERII | PORTFOLIO | TELLIMINE 

 

Restaureerimisprojektid | Haljastusprojektid | Eraaedade projektid | Hoolduskavad | Dendrohinnangud | Uuringud | Ajalooliste parkide uuringud | Järelevalve | Konsultatsioonid | Visualiseeringud

 

| Menüü |

 

Konsultatsioonid ja eksperthinnangud

Konsultatsioonid ja eksperthinnangud


SulevNurme.org

Aia, pargi vm haljasala projekteerimise, taastamise, hindamise, hoolduse vm haljasala majandamisega seotud küsimuse lahendamiseks on võimalik tellida konsultatsioon.  Konsultatsioon objektil on tasuline (vt hinnastamise põhimõtet). Tasumine toimub peale teenuse tegemist esitatava arve alusel. Konsultatsioon juhul, kui sellele järgneb hilisem töö tellimine samal objektil, on tasuta. Hinnapakkumise koostamine on juhul, kui sellega ei kaasne eskiisi või kontseptsiooni koostamist, tasuta. Eskiisi koostamine hinnapakkumise osana on tasuline, hind kokkuleppel. Hinnangulise ehitustööde mahtude ja maksumuse arvutus on tasuline, hind eelpool viidatud tunnihinna alusel.

 

Maastikarhitektuursete eksperthinnangute tasu on kokkuleppel. Hind sõltub töö mahust ja töö keerukusest. Arvestuse aluseks on tunni, päeva või nädala põhine töötasu koos sellega seotud maksudega, kulud transpordile, sidevahenditele, materjalidele, kooskõlastamistele jm-le ning ettevõtte üldkulu.

 

Näiteid eksperthinnangutest...

 

 

GALERII | PORTFOLIO | TELLIMINE 

 

Restaureerimisprojektid | Haljastusprojektid | Eraaedade projektid | Hoolduskavad | Dendrohinnangud | Uuringud | Ajalooliste parkide uuringud | Järelevalve | Konsultatsioonid | Visualiseeringud

 

| Menüü |

 

Visualiseeringud

Visualiseeringud


SulevNurme.org

Maastikuga seotud tööde visauliseringute tegemine. Tarkvara: Vectorworks+Twinmotion.

 

Visualiseeringute tasu on kokkuleppel. Hind sõltub töö mahust ja töö keerukusest. Arvestuse aluseks on tunni, päeva või nädala põhine töötasu koos sellega seotud maksudega.

 

Näiteid VISUALISEERINGUTEST...

 

 

GALERII | PORTFOLIO | TELLIMINE 

 

Restaureerimisprojektid | Haljastusprojektid | Eraaedade projektid | Hoolduskavad | Dendrohinnangud | Uuringud | Ajalooliste parkide uuringud | Järelevalve | Konsultatsioonid | Visualiseeringud

 

| Menüü |

 

Tellimine

Tellimine


SulevNurme.org

Hinnapakkumise küsimiseks, töö tellimiseks või konsultatsiooniks helistage tel 5340 1463 või saatke e-mail info[@]sulevnurme.org. Vajadusel on võimalik hinnapakkumise koostamise eelselt pakkuda tasuta abi ja konsultatsiooni lähteülesande täpsustamiseks. Pakkumise täpsustamiseks saab teha ka pakkumise eelse konsultatsiooni objektil. Objektidel, mis asuvad Tartust kaugemal kui 10 km, on konsultatsioon objektil tasuline.

 

Võimalik on teenust pakkuda koos maamõõdutööde, arhitektuurse projekteerimise ja tehnovõrkude, sh välisvalgustuse projekteerimisega.  

 

Võta ühendust!

Pargiprojektid | Restaureerimisprojektid | Haljastusprojektid | Eraaedade projektid | Hoolduskavad | Dendrohinnangud | Uuringud | Ajalooliste parkide uuringud | Järelevalve | Konsultatsioonid

 

| Menüü |

 


Privaatsustingimused Kasutustingimused | Sitemap

 

Viimati täiendatud: 21 juuli 2024

©Sulev Nurme 1997-2024. Kõik õigused kaitstud | All rights reserved