Tagasi | Näiteid puistu hinnangutest | Dendroloogiline inventeerimine ja hindamine | Rohustu hindamine | Tellimine

Puistu dendroloogiline inventuur (puistu hinnang)


SulevNurme.org

 

Kui planeeringu- või projektalal kasvab puid-põõsaid tuleb need üle vaadata ja määrata puittaimede hooldus- ning raietööd. Puistu hinnang vajalik hoonete ja nende juurdeehituste tegemisel, rajatiste (tehnovõrgud, maaküttesüsteemid, teed jne) projekteerimisel jne. Puistu inventuuri vajaduse määrab üldjuhul omavalitsus. Puistu inventeerimise ja hinnangu võib tellida eraldi enne projekteerimistöid, kuid otstarbekas on see tellida koos projekteerimistöödega.

 

Kui planeeringu- või projektalal kasvab puid-põõsaid tuleb need üle vaadata ja määrata puittaimede hooldus- ning raietööd. Puistu hinnang vajalik hoonete ja nende juurdeehituste tegemisel, rajatiste (tehnovõrgud, maaküttesüsteemid, teed jne) projekteerimisel jne. Puistu inventuuri vajaduse määrab üldjuhul omavalitsus. Puistu inventeerimise ja hinnangu võib tellida eraldi enne projekteerimistöid, kuid otstarbekas on see tellida koos projekteerimistöödega. Puistu hinnang peab andma kasvavate puude:

  • diameetri (ja kõrguse);

  • liigi;

  • seisundi / haljastusliku väärtuse;

  • juhised raieks ja/või hoolduseks;

  • lähteinfo arboristile raie- ja hooldustööde maksumuse ning tööde spetsiifika hindamiseks.

Hinnang peab olema tehtud aktsepteeritava metoodika kohaselt ja omavalitsuse regulatsioonile vastavalt (vt nt Tallinnas kehtiv kord). Puistu hinnang peab olema digitaalne, tehtud projekteerimisel kasutatavale aktuaalsele geodeetilisele alusplaanile ja esitatud (lisaks pdf-le) kindlasti ka vektorgraafikas (dwg, dgn). Oma tööd oleme teinud kas Tallinnas kehtivat korda arvestades või puu seisundipõhist metoodikat kasutades. Vajadusel oleme teinud üksikpuude hindamist ka nö süvendatult VTA meetodil.

Sõltuvalt olukorrast võib hinnang olla koostatud üksikpuudena või puistuosadena (eraldistena) või kombineeritult. Puistuosadena tehakse üldjuhul metsad/metsalaadsed puistud või umbekasvanud pargid jm alad, kus üksikpuudena hindamine on võimatu või ei anna tulemust. Puistuosadena hindamine jääb üldiseks, teostatavate tööde kirjeldused antakse ette metoodiliselt, mistõttu raie- ja hooldustööde planeerimisel ei saa anda ette mahte puu täpsusega. Muidugi on võimalik näiteks sanitaarraie kohapeal või juba hindamise käigus eelnevalt ette märkida ja maht sellele vastavalt välja arvutada.

Linnahaljasaladel tuleb teha hindamine üksikpuudena. Selle jaoks on vajalik aktuaalse digitaalse geoaluse olemasolu täpsusega vähemalt 1:500, millel kajastuvad puud alates rinnasdiameetrist 6cm ja põõsad. Võsa- ja põõsamassiividel peaks geoalusel kajastuma nende välispiir.

Artes Terraes
arendati välja 2013-2014 aastal firmasiseseks kasutamiseks Bentley Microstationiga koos töötav rakendustarkvara, mis võimaldab digiversioonis erinevaid päringuid teha otse puistuplaanilt erineva raie põhjuse, erineva hooldusvajaduse jm järgi, võimaldades paindlikult ja kiiresti arvutada puistu hooldus- ja raiemahte

Puistu hinnangu võib teha dendroloog,
maastikuarhitekt või metsandusliku kõrgharidusega spetsialist. Parima tulemuse saab, kui hinnangu koostab see, kes hiljem teeb ka projekti. Oma töödes olen kasutanud spetsiifiliste küsimuste puhul konsultantidena nii dendrolooge, metsamehi kui arboriste.

Hinnangu tegemise aeg sõltub eeskätt maa-ala suurusest ja puude-põõsaste hulgast. Üldjuhul saab hinnangu tehtud 1-3 nädalaga.

 

Võimalik on ka konsultatsioon ja raiutavate või hooldust vajavate puude märkimine objektil. Objektidel, mis asuvad Tartust kaugemal kui 50 km on konsultatsioon tasuline (Hinnakiri).

 

Näiteid puistu hinnangutestTellimine

| Menüü |

Muud pargi- ja maastikuuringud


SulevNurme.org

 

Sõltuvalt olukorrast võib olla vajalik teha ka pargi alustaimestiku (rohustu) inventuure ja uuringuid või hinnata kavandatud rajatise, protsessi vms mõju ümbruskonna taimestikule. Ülevaade projektalal kasvavast rohttaimestikust võiks olla iga projekti osa määral, mis võimaldaks kasvava rohustu maastiku kujundamisel maksimaalselt ära kasutada.

 

Sõltuvalt olukorrast võib olla vajalik teha ka muid lähteuuringuid. Ülevaade projektalal kasvavast rohttaimestikust võiks olla iga projekti osa määral, mis võimaldaks kasvava rohustu maastiku kujundamisel maksimaalselt ära kasutada. Üldjuhul peaks projekti koostav maastikuarhitekt olema suuteline hinnata olemasolevat rohustut ning selle integreerimisvõimalusi uude, loodavasse lahendusse (või kui endal kogemusest puudu jääb, tuleb konsulteerida botaanikuga). Praktikas ei ole kahjuks kasutusel üldkasutatavat metoodikat ja ka nõuet rohustu hindamiseks, mistõttu sageli see osa jääb projektides ja planeeringutes pinnapealseks või ei arvestata rohttaimedega üldse.


Tavapäraselt, eriti looduskaitsealustel aladel, on lisauuringud vajalikud ka mõne kaitsealuse eluvormi või koosluse esinemise kindlaks tegemiseks või leviala määramiseks ja selle hoidmiseks tingimuste seadmiseks. Tavapäraselt viib sellised uuringud läbi vastavale temaatikale sobiv teadlane (botaanik, mükoloog jne). Alustama selliste uuringute puhul peaks Keskkonnaametist, kus sageli on juba olemas piisav info kaitsealuste liikide kohta.

Mõnikord on vajalik hinnata ka mõne kavandatava rajatise mõju kasvavale puit- või rohttaimestikule või vastupidi, taimestiku mõju rajatisele. Sõltuvalt probleemist võib olla see maastikuarhitekti, dendroloogi või botaaniku pädevuses. Kõigi eriuuringute puhul on vajalik eelnevalt täpselt määratleda, milleks neid vaja on. Enne uuringute tellimist on soovitav konsulteerida nende tegemise otstarbekuse ja täpse sisu osas sobiva spetsialistiga, et mitte teha kulutusi antud situatsioonis ebavajalikele asjadele.
 

Näiteid pargiuuringutestTellimine

| Menüü |


Privaatsustingimused Kasutustingimused | Sitemap

 

Viimati täiendatud: 09 jaanuar 2019

©Sulev Nurme 1997-2019. Kõik õigused kaitstud | All rights reserved